Hệ thống cảnh báo

Hệ thống cảnh báo

  • Khai báo & sử dụng hệ thống cảnh báo trong hệ thống phần mềm
  • Cảnh báo các giao dịch, nghiệp vụ
  • Cảnh báo trên chứng từ
  • Cảnh báo vượt/hụt định mức, quy định, kế hoạch
  • Cảnh báo vượt/giảm các ngưỡng quan trọng
  • Cảnh báo các Con số thống kê
  • Cảnh báo số liệu theo luật, theo quy định của tổ chức
Top