Hệ thống cảnh báo quản trị đa chiều

Hệ thống cảnh báo quản trị đa chiều

  • Báo cáo số liệu liên năm, kỳ định nghĩa theo người dùng
  • Báo cáo so sánh số liệu nhiều kỳ; Báo cáo so sánh số liệu cùng kỳ khác năm, niên độ tài chính
  • Có nhiều tiện ích khi xem/in báo cáo: Tính tổng, sắp xếp, đồ thị…
  • Có thể Sửa form, quy đổi ngoại tệ, chuyển font tiếng Anh-Việt, gửi Email…
  • Có nhiều báo cáo cho phép người sử dụng tự thêm bớt các chỉ tiểu, khai báo công thức tính
  • Có báo cáo chuẩn theo quy đinh của Luật & báo cáo quản trị phục vụ quản trị điều hành riêng Ban điều hành
Top