Kết nối API với các hệ thống khác

Kết nối API với các hệ thống khác

  • Cho phép chạy trực tuyến (Online) qua hạ tầng Internet và theo phân quyền các cấp
  • Cho phép copy vào/ra số liệu từ các đơn vị ngoài hệ thống hoặc kết nối trực tiếp API
Top