Quản lý chứng từ theo trạng thái

Quản lý chứng từ theo trạng thái

  • Quản lý trạng thái của từng giao dịch, chứng từ: đang lập, chờ duyệt, đã duyệt, đang thực hiện, đã hoàn thành, đã đóng, đã chuyển vào báo cáo…
  • Có thể định nghĩa lại quy trình luân chuyển và xử lý giao dịch
  • Cho phép khai báo thêm bớt các trường tự do dạng danh mục từ điển, trường số, trường ngày hoặc trường ghi chú ở cả phần thông tin chung của chứng từ hoặc ở phần thông tin từng dòng chi tiết của chứng từ; người sử dụng có thể tự định nghĩa vị trí, định dạng, tên gọi của các trường tự do này
  • Có nhiều tiện ích tra cứu số liệu trong khi cập nhật chứng từ
  • Cho phép đọc số liệu từ tệp EXCEL
  • Cho phép định nghĩa, thêm bớt các mã giao dịch khác nhau theo yêu cầu
  • Theo dõi dấu vết của từng giao dịch: ngày giờ lập/sửa/xóa, người lập/sửa/xóa
  • Cập nhật giao dịch và lên báo cáo đa tiền tệ
Top