Truy vấn dữ liệu thông minh

Truy vấn dữ liệu thông minh

  • Kỹ thuật Drill-down ( tìm kiếm- truy xuất) cho phép người sử từ báo cáo tổng hợp có thể xem bảng kê chứng từ chi tiết liên quan và truy ngược tiếp đến chứng từ gốc trên màn hình nhập liệu. Cho phép sửa luôn chứng từ nếu được phân quyền.
  • Các phân hệ liên kết dưới dạng các quy trình làm việc của mỗi cá nhân, bộ phận
  • Công việc hoàn thành của giai đoạn/bộ phận/cá nhân này là đầu vào của giai đoạn, bộ phận khác
  • Thông tin được tự động trao đổi giữa các phân hệ, mô-đun
Top