Báo cáo quản trị nhân sự

7.1.3.1. Báo cáo quản trị nhân sự

7.1.3.1.1. Báo cáo thâm niên nhân viên

Đường dẫn: Nhân sự\ Báo cáo nhân sự\ Danh sách nhân sự tăng trong tháng

Nhập điều kiện lọc rồi nhấn <<Nhận>>

Xuất hiện danh sách nhân viên thỏa mãn điều kiện lọc. Nhấn <<Kết xuât>> để kết xuất dữ liệu ra File Excel.Nhấn <<In>> để in báo cáo:

7.1.3.1.2. Báo cáo tình hình lao động đầu năm, cuối năm

Đường dẫn: Nhân sự\ Báo cáo nhân sự\ Danh sách nhân sự tăng trong tháng

Nhập điều kiện lọc rồi nhấn <<Nhận>>

Xuất hiện danh sách nhân viên thỏa mãn điều kiện lọc. Nhấn <<Kết xuât>> để kết xuất dữ liệu ra File Excel.Nhấn <<In>> để in báo cáo:

7.1.3.1.3. Biểu đồ biến động nhân viên theo thâm niên

Đường dẫn: Nhân sự\ Báo cáo nhân sự\ Danh sách nhân sự tăng trong tháng

Nhập điều kiện lọc rồi nhấn <<Nhận>>

Biểu đồ biến động nhân sự thâm niên

7.1.3.1.4. Biểu đồ biến động nhân viên theo tháng

Đường dẫn: Nhân sự\ Báo cáo nhân sự\ Danh sách nhân sự tăng trong tháng

Nhập điều kiện lọc rồi nhấn <<Nhận>>