Kiểm định chất lượng

Phiếu kiểm định chất lượng

Đường dẫn: Quản trị sản xuất/Quy trình sản xuất/Phiếu kiểm định chất lượng

  • Chức năng này cho phép người dùng nhập liệu kết quả kiểm định chất lượng hàng hóa đầu vào, nhập mua hoặc nhập kho thành phẩm.

  • Phần thông tin chung:
  • Loại phiếu nhập: Tự chọn 1 trong 3 loại phiếu nhập đầu vào của hàng hóa, vật tư, sản phẩm, phiếu nhập mua, phiếu nhập khẩu và phiếu nhập kho nội bộ
  • Chọn phiếu nhập: Tích vào chức năng chọn phiếu nhập, chương trình hiển thị màn hình lấy phiếu nhập như hình dưới

+ Từ ngày, đến ngày: Tự chọn thời gian

+ Số phiếu: Tự chọn số phiếu

  • Sau khi nhập các điều kiện và bấm “Nhận” Chương trình hiển thị danh sách các phiếu theo điều kiện đã chọn.

Tích chọn phiếu sau đó bấm “Nhận” chương trình sẽ lấy lên các thông tin của phiếu nhập xuất, Người dùng chỉ cần điền thêm các thông tin về kết quả kiểm định như hình: 

  • Mẫu in: