Các cấp duyệt

4.1.2. Duyệt phiếu yêu cầu mua hàng

Chức năng: Duyệt, bỏ duyệt các phiếu yêu cầu mua hàng đã được khởi tạo từ màn hình yêu cầu mua hàng

Thao tác nhập

Bước 1: Truy vấn danh sách cần duyệt.

Đường dẫn: Quản lý mua hàng/Quy trình mua hàng/Duyệt phiếu yêu cầu mua hàng

Nhập các điều kiện cần lọc mong muốn để lọc

Bước 2: Thực hiện duyệt bỏ duyệt phiếu yêu cầu mua hàng

Tích vào đơn, mặt hàng trong đơn:

  • Nhấn “duyệt yêu cầu” để chuyển trạng thái từ “chưa duyệt” sang “đã duyệt”
  • Nhấn “Hủy yêu cầu” để chuyển trạng thái từ “đã duyệt” sang “chưa duyệt”
  • Nhấn “sửa số lượng duyệt” để sửa số lượng muốn duyệt so với số lượng yêu cầu ban đầu
  • Nhấn “kết xuất” để xuất ra excel

Lưu ý: Có thể duyệt, bỏ duyệt 1 phần hoặc toàn bộ đơn hàng tùy vào quyết định của NSD.