Hàng bán bị trả lại

Báo cáo hàng bán bị trả lại (RQC)

Chức năng : Báo cáo hàng bán bị trả lại (RQC) là một dạng báo cáo tổng hợp và phân tích theo mã vật tư với các điều kiện lọc được chọn.

Lưu ý: Thông tin lên báo cáo này là các dữ liêu thuộc tag thông tin chung và tag thông tin chứng từ cụ thể.

Đường dẫn: Quản lý chất lượng/báo cáo chất lượng/Báo cáo hàng bán bị trả lại( RQC)

Điền thông tin cần lọc nhấn “nhận” để chạy báo cáo.