Lệnh sản xuất

1. Lệnh sản xuất

1.1. Lập lệnh sản xuất

  • Đường dẫn: Quản trị sản xuất/Quy trình sản xuất/Lập lệnh sản xuất

Lập lệnh sản xuất từ kế hoạch sản xuất đã được duyệt. Từ lệnh sản xuất hoặc kế hoạch sản xuất kết hợp với định mức nguyên vật liệu có thể tạo phiếu xuất kho nguyên vật liệu tự động để đưa vào sản xuất.

  • Phần thông tin chung chú ý:
    • Mã bpht: Mã bộ phận hạch toán. Khai báo này sẽ lấy tương ứng lên phiếu xuất kho
  • Phần chi tiết chú ý:
    • Mã sản phẩm: Khai báo mã sản phẩm theo lệnh sản xuất thành phẩm hoặc mã bán thành phẩm theo lệnh sản xuất bán thành phẩm.
    • Số lượng kế hoạch: Nhập số lượng sản phẩm/bán thành phẩm cần sản xuất.

1.2. Duyệt lệnh sản xuất

Đường dẫn: Quản trị sản xuất/Quy trình sản xuất/Duyệt lệnh sản xuất

Nhập điều kiện lọc để tìm kế hoạch sản xuất cần duyệt. Tích chọn các duyệt lệnh sản xuất rồi nhấn <<Duyệt>>, trạng thái của duyệt lệnh sản xuất đổi thành “Đã duyệt”