Danh mục lương

1. Khoản mục lương

Khoản mục lương để phân nhóm đối tượng tính lương cho dễ nhân viên hành chính nhân sự dễ dàng quản lý và tránh sai sót trong quá trình chấm công, tính lương cho nhân viên. Ví dụ, doanh nghiệp sản xuất phân thành nhóm quản lý hành chính (642), nhóm nhân viên phân xưởng (627), nhóm nhân công trực tiếp (622). Công ty chi trả lương theo thời gian khác nhau phân thành nhóm lương theo tháng, lương theo tuần... Hoặc các nhóm có nhân viên có công thức tính lương khác nhau. Mỗi nhóm tương đương với một khoản mục lương.

Đường dẫn: Tiền lương\ Khai báo danh mục từ điển\ Khoản mục lương

Chú ý:

  • Mã khoản mục và Tên khoản mục: Là 2 thông tin quan trọng để phân nhóm phục vụ cho việc chấm công, tính lương.
  • Các thông tin khác mang tính chất tham khảo.
  • Trường hợp nhập thông tin cho những dữ liệu: Liên quan thuế, chấm công, chi trả 1 lần trong năm: thì phải tích chọn dấu tích trước rồi mới nhập dữ liệu.