Kiểm định chất lượng đầu ra

Phiếu kiểm tra chất lượng thành phẩm đầu ra (OQC)

Chức năng: Từ nhu cầu kiểm định nguyên vật liệu hàng hóa trước khi bán từ các phòng ban, bộ phận chức năng sẽ thực hiện kiểm tra đo lường vật từ hàng hóa và ghi lại kết quả vào phiếu kiểm tra chất lượng thành phẩm đầu ra  (OQC).

Đường dẫn: Quản lý chất lượng/ Cập nhập dữ liệu/ phiếu kiểm soát chất lượng thành phẩm đầu ra (OQC)

Thao tác.

Thông tin chung

Yêu cầu kiểm tra

Nhấn lấy yêu cầu, hệ thống sẽ hiện ra danh sách các vật tư thuộc các phiếu yêu cầu có loại yêu cầu là phiếu kiểm tra chất lượng thành phẩm đầu ra(OQC). Chọn vật tư

Mã vật tư

Mã vật tư kiểm tra. Nhảy tự động theo thông tin yêu cầu kiểm tra vừa chọn

Mã khách hàng

Mã khách hàng/ nhà cung cấp .Nhảy tự động theo thông tin yêu cầu kiểm tra vừa chọn

Nhân viên

Mã nhân viên phụ trách kiểm tra. Lấy trong danh mục nhân viên

Nội dung

Nội dung diễn giải nghiệp vụ. Nhập tex

TG bắt đầu

Thời gian bắt đầu kiểm tra. Nhập tex

TG kết thúc

Thời gian kết thúc kiểm tra. Nhập tex

SL yêu cầu

Số lượng yêu cầu, số lượng ban đầu của phiếu nhập. Nhảy tự động theo thông tin yêu cầu kiểm tra vừa chọn

SL kiểm tra

Tổng số lượng thực tế kiểm tra. Nhập tex

SL mẫu yêu cầu

Số lượng mẫu trích ra để kiểm định. Nhảy tự động theo thông tin yêu cầu kiểm tra vừa chọn

Chứng từ

Ngày lập c.từ

Ngày lập chứng từ. Nhập tay

Quyển c.từ

Quyển chứng từ. Lấy trong danh mục quyển chứng từ

Số c.từ

Số chứng từ. Tự động nhảy theo khai báo

Kiểm tra mẫu

Kết quả tổng quát của phiếu. NG hay OK

Mã lỗi

Mã lỗi chung của phiếu

Chi tiết

Mã chỉ tiêu

Tự động nhảy tham số theo vật tư được lựa chọn. ( nếu được khai báo trong chức năng khai báo chỉ tiêu cho vật tư) hoặc chọn trong danh mục chỉ tiêu

Tên chỉ tiêu

Nhảy tự động theo mã chỉ tiêu

GH trên tiêu chuẩn

Giới hạn trên thuộc tiêu chuẩn đã khai báo ứng với mã chỉ tiêu.Nhảy tự động theo mã chỉ tiêu

GH dưới tiêu chuẩn

Giới hạn dưới thuộc tiêu chuẩn đã khai báo ứng với mã chỉ tiêu.Nhảy tự động theo mã chỉ tiêu

Phương pháp kt

Phương pháp kiểm tra ứng với mã chỉ tiêu. Nhảy tư động nếu được khai báo trong chức năng khai báo phương pháp, lỗi cho chỉ tiêu hoặc chọn trong danh mục phương pháp kiểm định.

GH trên thực tế

Giá trị thông số giới hạn trên thực tế. Nhập tay

GH dưới thực tế

Giá trị thông số giới hạn dưới thực tế. Nhập tay

Số lượng

Số lượng kiểm tra ứng với giá trị thông số đã nhập

Đánh giá

Tự động nhảy tham chiếu khi so sánh với giới hạn tiêu chuẩn theo nguyên tắc

-  Nếu GH trên thực tế không lớn hơn GH trên tiêu chuẩn thì đánh giá sẽ tự động nhảy OK và ngược lại

- Nếu GH dưới thực tế không bé hơn GH dưới tiêu chuẩn thì đánh giá sẽ tự động nhảy Ok và ngược lại

Mã nhân viên

Mã nhân viên trực tiếp kiểm tra tiêu chí. Lấy trong danh mục nhân sự

Tên nhân viên

Tên nhân viên tự động nhảy theo mã nhân viên.

Mã máy

Chọn trong danh mục tài sản

Tên máy

Nhảy tự động theo mã máy

Mã lỗi

Mã lỗi ứng với chỉ tiêu kiểm định. Nhảy tư động nếu được khai báo trong chức năng khai báo phương pháp, lỗi cho chỉ tiêu hoặc chọn trong danh mục mã lỗi.

Tên lỗi

Tên lỗi nhảy tự động theo mã lỗi.

Mô tả lỗi

Nhập mô tả lỗi nếu có.