Phiếu nhập kho

5.1.1. Phiếu nhập kho

Chức năng:

  • Phiếu nhập kho dùng để lập các phiếu nhập thành phẩm từ sản xuất, nhập điều chuyển từ kho này sang kho khác, và nhập khác
  • Nếu nhập kho từ việc mua hàng thì chương trình cập nhật phiếu nhập kho ở phân hệ Mua hàng

Đường dẫn: Quản lý tồn kho\Cập nhập số liệu\ Phiếu nhập kho

Thông tin chung

Mã giao dịch

Ký hiệu tên của các loại giao dịch

4. Nhập từ sản xuất

5. Nhập từ điều chuyển

9. Nhập khác

Mã nccMã nhà cung cấp đã đươc khai báo trong danh mục nhà cung cấp
Địa chỉĐịa chỉ được khai báo gắn với danh mục nhà cung cấp
Ng giao hàngNhập tên người giao hàng nhập kho. Không bắt buộc
Diễn giải Mô tả nghiệp vụ

Chứng từ

Ngày htNhập ngày phát sinh chứng từ nhập kho
Ngày lập c.từNhập ngày lập chứng từ
Quyển c.từMã quyển chứng từ đã khai báo
Sổ c.từSố chứng từ theo định dạng ngầm định trong quyển chứng từ
Tỷ giáMã đồng tiền hạch toán trong chứng từ. Nếu trùng với mã đồng tiền hạch toán trong chương trình thì mặc định tỷ giá là 1
Xử lý

Điền một trong 3 trạng thái

  • Ghi vào sổ cái
  • Ghi vào sổ kho
  • Chưa ghi vào sổ

Phần chi tiết

Mã vật tưMã hàng hóa, vật tư nhập kho
Tên vật tưTên hàng hóa, vật tư nhập kho
ĐVTĐơn vị tính của hàng hóa, vật tư. Đơn vị tính có thể đươc quy đổi khi khai báo trong phần Danh mục quy đổi đơn vị tính.
Mã khoNhập mã kho
Mã cđ (sx)Mã công đoạn sản xuất
Tồn khoLà tồn kho tức thời. Số tồn kho này đôi khi người sử dụng tạo phiếu nhập xuất nhiều lần, số liệu tồn kho chưa cập nhật đúng, ta có thể vào đường dẫn Tồn kho\ Tính năng hỗ trợ\ Tính lại tồn kho tức thời để tính lại tồn kho tức thời.
Số lượngSố lượng nhập kho
Đơn giá, Tiền hàngTiền hàng = Đơn giá * Số lượng. Nếu là nhập từ sản xuất đơn giá chỉ hiển thị sau khi tính giá thành của sản phẩm và tính lại giá tồn kho tức thời.
TK nợTài khoản nợ hàng hóa, vật tư (thành phẩm nếu nhập từ sản xuất)
TK cóTài khoản có (nguyên vật liệu dở dang nếu nhập từ sản xuất)
Mã bphtMã bộ phận hạch toán
Mã phí, mã dự ánNếu có
  • Các chức năng: Thêm mới, sửa, copy, in, xóa, xem , tìm tương tự như các phần khác