Giá thành sản phẩm

Tính giá thành sản phẩm

Đường dẫn: Quản trị sản xuất/Quy trình sản xuất/Z thực tế/Tính giá thành sản phẩm

  • Chức năng: Căn cứ vào số lượng thành phẩm nhập kho, các loại chi phí được tập hợp và phân bổ, chương trình cho phép tính giá thành sản phẩm tự động

  • Màn hình làm việc: