Danh mục menu

Giao diện chính của phân hệ

Phân hệ “Hệ thống” giúp người sử dụng khai báo các thông tin dùng cho toàn bộ phần mềm, quản lý việc truy cập phần mềm và bảo trì cơ sở dữ liệu kế toán. Khai báo trong phân hệ “Hệ thống” nhằm 2 mục đích:

 • Liên kết các thông tin đầu vào thành một hệ thống nhất để tiện cho xử lý số liệu.
 • Tự động hoá việc cập nhật số liệu.

Các Menu trong phân hệ

 1. Tham số tùy chọn: Khai báo các tham số hệ thống dùng chung cho toàn bộ phần mềm.
 2. Đơn vị cơ sở: Khai báo các đơn vị cơ sở (các công ty con, các chi nhánh, các văn phòng đại diện…)
 3. Khai báo danh mục: Khai báo các trường lựa chọn mã danh mục trên các Form hỗ trợ kỹ thuật bảo trì dữ liệu.
 4. Danh mục hệ thống: Khai báo các mã chứng từ ngầm định hiển thị trên các Form nhập liệu, các phương pháp tính giá tồn kho, phương pháp tính tỷ giá ghi sổ.
 5. Tiền và Tỷ giá: Khai báo danh mục các loại tiền sử dụng, tỷ giá ngoại tệ.
 6. Khai báo chứng từ: Khai báo các thông tin liên quan đến quyển chứng từ, dùng để đánh số các chứng từ cùng loại có thể được cập nhật từ các màn hình giao dịch khác nhau.
 7. Vào ra số liệu: Kết xuất dữ liệu ra Excel và lấy dữ liệu từ Excel vào.
 8. Quản lý số liệu: Backup, bảo trì, kiểm tra đồng bộ giữa các tệp số liệu.
 9. Khai báo năm tài chính: Khai báo ngày bắt đầu năm tài chính.
 10. Tiện ích: Hỗ trợ người sử dụng đánh lại số chứng từ cho đồng nhất.
 11. Quản lý người sử dụng: khai báo danh sách những người sử dụng phần mềm và phân quyền người sử dụng theo đơn vị cơ sở
 12. Quản lý máy trạm: Khai báo các máy trạm, thống kê về truy cập chương trình của từng người sử dụng.