Quá trình hoạt động

Quá trình công tác

Đường dẫn: Nhân sự\ Cập nhật số liệu nhân sự \ Quá trình công tác

Nhập mã nhân viên cần cập nhật quá trình công tác. Nếu không chọn mã nhân viên nào thì có thể nhập cho nhiều nhân viên.

Sau khi soạn thảo xong, chọn <> để in