Chế độ, chính sách

Cập nhật thông tin Bảo hiểm xã hội

Tham số lương

Đường dẫn: Tiền lương\ Cập nhật lương \ Cập nhât tham số cho tính lương

Các tham số cho tính lương cần phải cập nhật mỗi tháng 1 lần. Nếu chưa cập nhật tham số tính lương thì bảng lương sẽ không lên số liệu.

Nhập năm, tháng cần sử dụng tham số cho tính lương. Chương trình sẽ mặc định là tháng, năm hiện tại:

Nhấn <<Mới>> để nhập tham số tính lương:

 • Năm, tháng: Chương trình đặt mặc định là năm, tháng hiện tại. NSD có thể thay đổi
 • Tiền cơm: Nhập số tiền cơm mà nhân viên phải trả/ 1 bữa
 • Hỗ trợ tiền cơm: Là số tiền cơm công ty trả. Được tính vào phụ cấp tiền cơm
 • Lương tối thiểu: Là mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội. Mỗi nhân viên có thể có mức đóng bảo hiểm khác nhau. Tiền đóng bảo hiểm = Lương tối thiểu * Hệ số đóng bảo hiểm (hệ số đóng bảo hiểm được nhập trong menu “Cập nhật quá trình lương của nhân viên”)
 • % BHXH, % BHYT, % BHTN là số phần trăm từng loại bảo hiểm nhân viên phải đóng theo quy định.
 • % BH công ty đóng: là tổng số phần trăm bảo hiểm các loại mà công ty đóng cho mỗi nhân viên. Phần này không tham gia trong công thức tính lương của nhân viên.
 • % Đoàn, đội: Là % tiền công đoàn mà nhân viên phải đóng
 • Phụ cấp thai sản: Mức tiền phụ cấp thai sản nhân viên được hưởng/ tháng nếu nhân viên đó thuộc chế độ thai sản.
 • Con thơ, có thai trên 7 tháng: Mức tiền phụ cấp nhân viên đang nuôi con nhỏ hoặc có thai trên 7 tháng được hưởng nếu có.
 • Phần trăm ngày thường: Là số phần trăm tăng ca vào ngày thường (từ thứ 2 đến thứ 7). Ví dụ khai báo % ngày thường là 150%; Lương tăng ca ngày thường = 150% * Tiền lương 1h ngày thường * Số giờ tăng ca ngày thường
 • Phần trăm chủ nhật: Là số phần trăm làm thêm vào ngày nghỉ chủ nhật. Cũng là phần trăm tăng ca vào ngày chủ nhật. Ví dụ khai báo % ngày chủ nhật là 200%; Trong tháng làm thêm 1 ngày chủ nhật và tăng ca 2h trong ngày chủ nhật đó. Lương làm thêm chủ nhật được tính = 200% * Lương 1 giờ ngày thường * 10h. Tuy nhiên, phải vào “Đăng ký làm thêm” để đăng ký 2h tăng ca vào ngày chủ nhật đó thì mới được tính.
 • Phần trăm ngày lễ: Là số phần trăm làm thêm vào ngày lễ. Cũng là phần trăm tăng ca vào ngày ngày lễ. Ví dụ khai báo % ngày lễ là 300%; Trong tháng làm thêm 1 ngày lễ và tăng ca 2h trong ngày lễ đó. Lương làm thêm ngày lễ được tính = 300% * Lương 1 giờ ngày thường * 10h. Tuy nhiên, phải vào “Đăng ký làm thêm” để đăng ký 2h tăng ca vào ngày lễ đó thì mới được tính.

Thưởng doanh số kế hoạch

Báo cáo này thể hiện phần lương tính theo doanh số, kế hoạch hoặc thưởng lương công đoạn sản phẩm.

Đường dẫn: Tiền lương\ Báo cáotiền lương, thưởng\ Thưởng doanh số, kế hoạch.

Nhập thông tin lọc báo cáo. Nếu tính lương doanh số theo năm, quý hay tháng thì lọc điều kiện áp dụng tương ứng.

Có thể lọc theo phòng ban ví dụ phòng kinh doanh để xem lương doanh số, lọc theo phòng sản xuất để xem thưởng công đoạn sản xuất. Có thể bỏ trống các trường này.

Xuất hiện bảng kê, nhấn <<Kết xuất>> để kết xuất ra excel, nhấn <<In>> để xem và in báo cáo