Đóng đơn hàng

1. Đóng đơn hàng nhập khẩu

a. Chức năng

Phiếu đóng đơn hàng nhập khẩu được sử dụng để kết thúc quá trình mua hàng của doanh nghiệp.

b. Đường dẫn

Để vào được phiếu này, bạn hãy truy cập theo đường dẫn sau: Quản lý mua hàng\Quy trình mua hàng\ Đóng đơn hàng

c. Cách thêm mới đơn hàng nhập khẩu

Bước 1: Nhập các điều kiện cần lọc mong muốn để lọc

Bước 2: Thực hiện đóng đơn hàng.

Tích vào đơn, mặt hàng trong đơn:

  • Nhấn “đóng DH NK” để chuyển trạng thái từ “đang thực hiện” sang “đã đóng”
  • Nhấn “hủy đóng DH NK” để chuyển trạng thái từ “đã đóng” sang “đang thực hiện”
  • Nhấn “kết xuất” để xuất ra excel

2. Đóng phiếu yêu cầu mua hàng

a. Chức năng

Đóng phiếu yêu cầu mùa hàng khi kết thúc quá trình mua hàng

b. Đường dẫn

Bạn vào theo đường dẫn sau: Quản lý mùa hàng\ Quy trình mua hàng\Đóng phiếu yêu cầu mua hàng.

c. Thao tác sử dụng

Bước 1: Nhập các điều kiện cần lọc mong muốn để lọc

Bước 2: Thực hiện đóng phiếu yêu cầu mua hàng

Tích vào đơn, mặt hàng trong đơn:

  • Nhấn “Đóng phiếu YC mua hàng” để chuyển trạng thái từ “đang thực hiện” sang “đã đóng”
  • Nhấn “hủy đóng phiếu YC mua hàng” để chuyển trạng thái từ “đã đóng” sang “đang thực hiện”
  • Nhấn “kết xuất” để xuất ra excel