Lệnh sản xuất

Lệnh sản xuất

  • Chức năng: Khai báo lệnh sản xuất sử dụng trong trường hợp tính giá thành theo lệnh sản xuất.
  • Đường dẫn: Quản lý tồn kho\Cập nhập số liệu\ Phiếu kiểm kê

Thông tin chung

Mã bpht

Mã bộ phận hạch toán

Diễn giải

Diễn giải nội dung lệnh sản suất

Kế hoạch thực hiện từ ngày   đến ngày

Khoảng thời gian thực hiện lệnh sản xuất

Chứng từ

Ngày lsx

Ngày lập lệnh sản xuất

Quyển c.từ

Nhập mã quyển chứng từ

Số LSX

Số lệnh sản xuất. Khi tập hợp chi phí sẽ chỉ ra số lệnh sản xuất đã khai báo tại đây

Trạng thái

Đã/Chưa ghi sổ

Chi tiết

Mã sản phẩm

Mã sản phẩm yêu cầu trong lệnh sản xuất

Tên sản phẩm

Nhập tên của sản phẩm

ĐVT:  

Đơn vị tính

Số lượng kế hoạch:

Số lượng theo kế hoạch cần sản xuất