Hóa đơn bán hàng

1. Chức năng của hóa đơn bán hàng
  • Chức năng: Lập chứng từ bán vật tư, hàng hóa có theo dõi về số lượng, giá cả, thuế GTGT đầu ra HĐBH cập nhật doanh số bán hàng, ghi nhận giá vốn, giảm trừ hàng tồn kho.
2. Đường dẫn

Đưỡng dẫn như sau: Quản lý bán hàng\Quy trình bán hàng\hóa đơn bán hàng

Giao diện nhập liệu

3. Cách thêm hóa đơn bán hàng mới
  • Bước 1: Truy cập theo đường dẫn như trên
  • Bước 2: Chọn “Mới” sau đó điền các thông tin mà hệ thống yêu cầu.
  • Bước 3: Nhấn vào “Lưu” để tiến hành lưu toàn bộ hóa đơn vừa nhập.
4. Bán hàng theo đơn hàng đã lập
  • Bước 1: Truy cập theo đường dẫn trên
  • Bước 2: Chọn mục “chọn Đhb” ở màn hình chứng từ.
  • Bước 3: Nhập các điều kiện lọc để lấy đơn hàng bán
  • Bước 4: Chọn đơn hàng bán cần thực hiện, sau đó bạn nhập thông tin chứng từ, TK doanh thu, TK giá vốn.
  • Bước 5: Nhấn vào “Lưu” để kết thúc thao tác.

Lưu ý:

 - Bạn khai báo các chỉ tiêu về khách hàng như thế nào thì Báo cáo thuế GTGT đầu ra sẽ lên như thế đó.

 - Nhập Đối với mỗi hoá đơn ta chỉ có thể theo dõi được 01 hạn thanh toán. Chương trình sẽ hiểu số tiền phải   thu vào ngày phải thu là toàn bộ số tiền trên hoá đơn. Nếu ta chỉ muốn theo dõi thu tiền cho từng hoá đơn mà không cần theo dõi hạn thu tiền thì không cần phải gõ thời hạn thanh toán.