KPI nhân sự

Đánh giá KPI cho nhân viên

Đường dẫn: Tiền lương\ Cập nhật lương\ Cập nhật KPI cho nhân viên

Cập nhật đánh giá KPI cho nhân viên với mức tiền nhập trong cột KPI. Số tiền này sẽ được cộng vào cột “Tổng cộng” trên bảng lương chi tiết nhân viên.