Cấp phát CCDC

7.1.3.1. Cấp phát CCDC

7.1.3.1.1. Cấp phát công cụ dụng cụ

Đường dẫn: Nhân sự\ Cấp phát CCDC\ Cấp phát Công cụ dụng cụ

 • Ngày cấp phát: Bắt buộc nhập, đây là thông tin lên báo cáo cấp phát và báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng trang thiết bị, công cụ dụng cụ.
 • Số phiếu: Đặt mặc định CT và số thứ tự tự động tăng 1 sau mỗi lần lập phiếu cấp phát. NSD có thể sửa lại số phiếu này.
 • Diễn giải: Diễn giải chung cho cả phiếu
 • Tên nhân viên, bộ phận, chức vụ tự động lấy theo mã nhân viên.
 • Mã CCDC: Là mã của CCDC đã nhập trong danh mục CCDC ở phân hệ Công cụ dụng cụ
 • Tên CCDC: Tự động lấy theo mã CCDC
 • Số lượng: Tự nhập số lượng khi giao cho người sử dụng
 • Ngày hết hạn: Có thể nhập nếu xác định rõ thời gian thu hồi CCDC, nếu không thì để trống.

Nhấn <> để in thông tin cấp phát CCDC.

7.1.3.1.1.  Thu hồi, điều chuyển CCDC

Đường dẫn: Nhân sự \ Cấp phát CCDC\ Điều chuyển, thu hồi CCDC

Trường hợp thu hồi:

 • Loại: 1- Thu hồi, 2- Điều chuyển. Bắt buộc phải chọn trường này để thực hiện thu hồi hay điều chuyển CCDC. Liên quan trực tiếp đến báo cáo tổng hợp sử dụng trang thiết bị, CCDC
 • Ngày thu hồi: Mặc định là ngày hiện tại lập phiếu
 • Số phiếu: Đặt mặc định CT + số thứ tự tăng dần
 • Từ nhân viên: Thu hồi CCDC từ nhân viên này. Chỉ hiển thị danh sách những nhân viên đã được cấp phát CCDC trong trường này.
 • Sang nhân viên: Khi “Loại” = 1- Thu hồi thì trường “Sang nhân viên” sẽ không nhập được.
 • Ngày cấp, Lý do cấp: Tự nhập. Không cần thiết có thể để trống
 • Ngày trả: Là thông tin lấy lên báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng CCDC. Bắt buộc nhập
 • Lý do trả: Tự nhập

Lưu ý:

Có thể thu hồi từ nhiều nhân viên trên một phiếu để tiện cho việc in phiếu xem đầy đủ thông tin thu hồi CCDC. Nếu ngày thu hồi khác nhau chỉ việc chọn trong trường “Ngày ĐC/Trả”

Nhấn <> để in báo cáo thu hồi:

Trường hợp điều chuyển:

 • Loại: Chọn là 2- Điều chuyển thì trường dữ liệu “Sang nhân viên” mới cho nhập. Các thông tin khác nhập tương tự như phần thu hồi.
 • Lưu ý:

Có thể điều chuyển từ nhiều nhân viên sang nhân viên trên một phiếu để tiện cho việc in phiếu xem đầy đủ thông tin điều chuyển CCDC. Nếu ngày điều chuyển khác nhau chỉ việc chọn trong trường “Ngày ĐC/Trả”

Chọn <> để in phiếu điều chuyển:

7.1.3.1.1. Báo cáo tổng hợp ccdc

Đường dẫn: Nhân sự\ cấp phát CCDC\ Báo cáo tổng hợp CCDC

Nhập điều kiện lọc. Trường đến ngày bắt buộc nhập, mặc định là ngày hiện tại. Các trường khác có thể để trống. Sau đó nhấn <<Nhận>>

Danh sách cấp phát, điều chuyển, thu hồi xuất hiện. Nhấn <<Kết xuât>> để kết xuất dữ liệu ra File Excel.Nhấn <> để in báo cáo: