Danh mục ca làm việc

Khai báo ca làm việc nhân viên

Danh mục ca làm việc dùng để khai báo các ca làm việc ngày. Ca làm việc được sử dụng để phân ca cho nhân viên, quan trọng trong việc chấm công, tính lương. Thời gian các ca làm việc có thể khác nhau. Miễn là thỏa mãn điều kiện: Số giờ làm việc bằng giờ ra trừ giờ vào và trừ tiếp giờ nghỉ giữa ca. Giả sử khai báo ca đêm làm việc 7 tiếng, bắt đầu từ 20:00, nghỉ giữa ca 1h thì khai báo giờ ra sẽ là 04:00.

Đường dẫn: Tiền lương\ Khai báo danh mục từ điển\ Khai báo ca làm việc nhân viên

Trong bảng kê, chương trình mặc định sẵn ca “CD – Ca cố định” dùng để tính lương cho trường hợp lương cố định. Nhấn <<Mới>> để thêm ca làm việc:

  • Mã ca: Mã ca làm việc dùng trong đăng ký ca làm việc và đăng ký tăng ca cho nhân viên.
  • Loại ca: Có 3 loại ca: Ca ngày, Ca đêm, Ca tối. Ca tối là ca bán thời gian cho phép nhập thời gian tự do có thể là buổi sáng, buổi chiều hoặc buổi tối.
  • Giờ vào: Khai báo giờ vào ca làm việc
  • Giờ ra: Khai báo giờ kết thúc ca làm việc
  • Thời gian nghỉ giữa ca: Thời gian nghỉ trưa với ca ngày và nghỉ giữa ca đêm.
  • Thời gian tính vào muộn: Khai báo số phút cho phép không bị ghi nhận là vào muộn. Ví dụ thời gian vào là 08:00, thời gian tính vào muộn khai báo là 3 phút thì nếu nhân viên đến vào 08:01; 08:02; 08:03 đều không bị tính là đến muộn và không bị trừ lương.
  • Hệ số giảm lương: Tiền bị trừ do đi muộn về sớm = Tiền đến muộn về sớm thực tế * hệ số giảm lương
  • Thứ 7 đi làm: chọn nửa ngày hay cả ngày để chương trình thực hiện tính công nửa ngày thứ 7 hoặc cả ngày thứ 7 cho nhân viên thuộc ca đó.