Nhập kho

Phiếu nhập kho

Chức năng:

  • Phiếu nhập kho dùng để lập các phiếu nhập thành phẩm từ sản xuất, nhập điều chuyển từ kho này sang kho khác, và nhập khác
  • Nếu nhập kho từ việc mua hàng thì chương trình cập nhật phiếu nhập kho ở phân hệ Mua hàng.

Thông tin chung

Mã giao dịch

Ký hiệu tên của các loại giao dịch

4.      Nhập từ sản xuất

5.      Nhập từ điều chuyển

9.   Nhập khác.

Mã ncc

Mã nhà cung cấp đã đươc khai báo trong danh mục nhà cung cấp

Địa chỉ

Địa chỉ được khai báo gắn với danh mục nhà cung cấp

Ng giao hàng

Nhập tên người giao hàng nhập kho. Không bắt buộc

Diễn giải

Mô tả nghiệp vụ

Chứng từ

Ngày ht

Nhập ngày phát sinh chứng từ nhập kho

Ngày lập c.từ

Nhập ngày lập chứng từ

Quyển c.từ

Mã quyển chứng từ đã khai báo

Sổ c.từ

Số chứng từ theo định dạng ngầm định trong quyển chứng từ

Tỷ giá

Mã đồng tiền hạch toán trong chứng từ. Nếu trùng với mã đồng tiền hạch toán trong chương trình thì mặc định tỷ giá là 1

Xử lý

Điền một trong 3 trạng thái

  • Ghi vào sổ cái
  • Ghi vào sổ kho
  • Chưa ghi vào sổ

Phần chi tiết

Mã vật tư

Mã hàng hóa, vật tư nhập kho

Tên vật tư

Tên hàng hóa, vật tư nhập kho

ĐVT

Đơn vị tính của hàng hóa, vật tư. Đơn vị tính có thể đươc quy đổi khi khai báo trong phần Danh mục quy đổi đơn vị tính.

Mã kho

Nhập mã kho

Mã cđ (sx)

Mã công đoạn sản xuất

Tồn kho

Là tồn kho tức thời. Số tồn kho này đôi khi người sử dụng tạo phiếu nhập xuất nhiều lần, số liệu tồn kho chưa cập nhật đúng, ta có thể vào đường dẫn Tồn kho\ Tính năng hỗ trợ\ Tính lại tồn kho tức thời để tính lại tồn kho tức thời

Số lượng

Số lượng nhập kho

Đơn giá, Tiền hàng

Tiền hàng = Đơn giá * Số lượng. Nếu là nhập từ sản xuất đơn giá chỉ hiển thị sau khi tính giá thành của sản phẩm và tính lại giá tồn kho tức thời

TK nợ

Tài khoản nợ hàng hóa, vật tư (thành phẩm nếu nhập từ sản xuất)

TK có

Tài khoản có (nguyên vật liệu dở dang nếu nhập từ sản xuất)

Mã bpht

Mã bộ phận hạch toán

Mã phí, mã dự án

Nếu có