Quản trị người dùng

Khai báo NSD và phân quyền

SIS ERPSME cho phép quản lý quyền truy nhập các chức năng theo từng người sử dụng. Khả năng này đảm bảo cho việc bảo mật và an toàn số liệu kế toán. Muốn truy nhập vào phần quản trị sử dụng ta phải nhập mật khẩu của người sử dụng hiện thời.

Đường dẫn: Hệ thống/Quản lý người sử dụng/Khai báo NSD và phân quyền

Phần khai báo người sử dụng chương trình và phân quyền truy nhập có các chức năng sau:

 • Thêm người sử dụng (Là thêm mới người sử dụng).
 • Sửa đổi người sử dụng (Sửa thông tin người sử dụng đã khai báo)
 • Xoá người sử dụng (Là xoá hẳn 1 người sử dụng đã khai báo)
 • Phân quyền (Người quản lý gắn quyền sử dụng từng phần hành cho người thừa hưởng).
 • Chi tiết (phân quyền cho người sử dụng tới từng chứng từ).

Khi khai báo người sử dụng ta phải cập nhật các thông tin sau:

 • Tên: Tên được nhập vào khi vào chương trình (viết không dấu)
 • Tên đầy đủ: Tên đầy đủ của người sử dụng.
 • Mật khẩu: Mật khẩu truy nhập khi sử dụng chương trình.
 • Nếu là người quản lý tích vào là người quản lý; nếu là người thừa hưởng ta không tích vào ô làngườiquản lý mà chọn người thừa hưởng ở ô thừa hưởng.

  Các máy đang chạy chương trình

  Cho phép kiểm tra số máy đang chạy chương trình phần mềm

  Thống kê truy cập của người sử dụng

  Chức năng này cho phép người dùng thống kê lại số lần truy cập, ngày truy cập đầu tiên, ngày truy cập cuối cùng của từng user

  Danh mục bộ phận, phòng ban

  • Cho phép khai báo bộ phận, phòng ban trong doanh nghiệp phục vụ công tác quản lý
  • Đường dẫn: Hệ thống\Quản lý người sử dụng\Danh mục bộ phận, phòng ban