Điều chuyển kho

Phiếu điều chuyển

 • Chức năng: Chuyển kho nội bộ nhằm tránh tình trạng cửa hàng có nhiều kho hàng và lượng hàng hóa ở các kho không cân bằng, kho hết hàng không được bổ sung trong khi kho thừa hàng tốn chi phí bảo lưu hàng hóa. Chủ cửa hàng có thể chuyển hàng từ kho này sang kho kia, giúp các cửa hàng linh hoạt hơn trong phân bổ hàng hóa, đáp ứng nhanh, kịp thời nhu cầu mua hàng. 
 • Xảy ra 2 trường hợp:
  • Trường hợp 1: Điều chuyển 1 bước được sử dụng trong trường hợp chắc chắn số lượng xuất đi khỏi kho nguồn bằng với số lượng nhập ở kho đích
  • Trường hợp 2: Điều chuyển 2 bước được sử dụng trong trường hợp thủ kho tại kho đích xác nhận lại số lượng nhập thực tế có thể bị mất mát trong quá trình vận chuyển
 • Trong trường hợp điều chuyển kho 1 bước thì phiếu xuất điều chuyển được cập nhật ở menu này, khi đó chương trình tự động tạo luôn phiếu nhập kho điều chuyển. Nếu thực hiện điều chuyển kho qua 2 bước thì phiếu xuất điều chuyển cập nhật ở menu phiếu xuất kho (chọn mã hạch toán 5)
 • Đường dẫn: Quản lý tồn kho\Cập nhập số liệu\ Phiếu xuất điều chuyển

Thông tin chung

Mã kho xuấtMã kho xuất hàng điều chuyển
Mã kho nhậpMã kho nhập hàng điểu chuyển

Người nhận hàng

Người nhận hàng

Diễn giải

Mô tả nghiệp vụ

Chọn pn

Chọn phiếu nhập trước đó để lấy thông tin và thay đổi số lượng điều chuyển phụ thuộc vào nhu cầu

Chứng từ

Ngày ht

Nhập ngày phát sinh chứng từ nhập kho

Ngày lập c.từ

Nhập ngày lập chứng từ

Quyển c.từ

Mã quyển chứng từ đã khai báo

Sổ c.từ

Số chứng từ theo định dạng ngầm định trong quyển chứng từ

Tỷ giá

Mã đồng tiền hạch toán trong chứng từ. Nếu trùng với mã đồng tiền hạch toán trong chương trình thì mặc định tỷ giá là 1

Xử lý

Điền một trong 3 trạng thái

 • Ghi vào sổ cái
 • Ghi vào sổ kho
 • Chưa ghi vào sổ

Phần chi tiết

Mã vật tư

Mã hàng hóa, vật tư nhập kho

Tên vật tư

Tên hàng hóa, vật tư nhập kho

ĐVT

Đơn vị tính của hàng hóa, vật tư. Đơn vị tính có thể đươc quy đổi khi khai báo trong phần Danh mục quy đổi đơn vị tính.

Mã kho

Nhập mã kho

Mã cđ (sx)

Mã công đoạn sản xuất

Tồn kho

Là tồn kho tức thời. Số tồn kho này đôi khi người sử dụng tạo phiếu nhập xuất nhiều lần, số liệu tồn kho chưa cập nhật đúng, ta có thể vào đường dẫn Tồn kho\ Tính năng hỗ trợ\ Tính lại tồn kho tức thời để tính lại tồn kho tức thời

Số lượng

Số lượng nhập kho

Đơn giá, Tiền hàng

Tiền hàng = Đơn giá * Số lượng. Nếu là nhập từ sản xuất đơn giá chỉ hiển thị sau khi tính giá thành của sản phẩm và tính lại giá tồn kho tức thời

TK nợ

Tài khoản nợ hàng hóa, vật tư (thành phẩm nếu nhập từ sản xuất)

TK có

Tài khoản có (nguyên vật liệu dở dang nếu nhập từ sản xuất)

Mã bpht

Mã bộ phận hạch toán

Mã phí, mã dự án

Nếu có