Duyệt các cấp

1. Chức năng của duyệt đơn bán hàng

Duyệt đơn bán hàng rất quan trọng đối với các doanh nghiệp. Khâu này sẽ sử dụng để duyệt các đơn hàng đã được tạo để bước tiếp sang các giai đoạn sau. Duyệt đơn hàng thuận lợi sẽ là bước đệm để doanh nghiệp giao hàng đúng hẹn.

2. Đường dẫn duyệt đơn bán hàng

Đường dẫn: Quản lý bán hàng\Quy trình bán hàng\duyệt đơn bán hàng

3. Cách duyệt đơn bán hàng
  • Bước 1: Nhập điều kiện lọc để truy vấn danh sách đơn hàng cần duyệt

  • Bước 2: Duyệt đơn: Tích vào phiếu báo giá cần thao tác:
    • Nhấn “duyệt” để chuyển trạng thái từ “chờ duyệt” sang “đã duyệt
    • Nhấn “Hủy” để chuyển trạng thái từ “đã duyệt” sang “chờ duyệt
    • Nhấn “kết xuất” để xuất ra excel