Khai báo hệ thống

Giao diện chính của phân hệ

Phân hệ “Hệ thống” giúp người sử dụng khai báo các thông tin dùng cho toàn bộ phần mềm, quản lý việc truy cập phần mềm và bảo trì cơ sở dữ liệu kế toán. Khai báo trong phân hệ “Hệ thống” nhằm 2 mục đích:

 • Liên kết các thông tin đầu vào thành một hệ thống nhất để tiện cho xử lý số liệu.
 • Tự động hoá việc cập nhật số liệu.

Các Menu trong phân hệ

 1. Quản lý người sử dụng:
 2. Quản lý máy trạm:
 3. Tham số tùy chọn:
 4. Đơn vị cơ sở:
 5. Khai báo danh mục:
 6. Danh mục hệ thống:
 7. Tiền và Tỷ giá:
 8. Khai báo chứng từ:
 9. Vào ra số liệu:
 10. Quản lý số liệu:
 11. Khai báo năm tài chính:
 12. Tiện ích: