Xuất kho

Phiếu xuất kho

  • Chức năng: Phiếu xuất kho dùng để lập các phiếu xuất nguyên vật liệu dùng trong sản xuất, xuất công cụ dụng cụ trong sử dụng nội bộ và xuất khác.
  • Nếu xuất kho từ việc bán hàng thì chương trình cập nhật phiếu xuất kho ở phân hệ Bán hàng
  • Đường dẫn: Quản lý tồn kho\Cập nhập số liệu\ Phiếu xuất kho

Thông tin chung

Mã giao dịch

Ký hiệu tên của các loại giao dịch

4.      Nhập từ sản xuất

5.      Nhập từ điều chuyển

9.   Nhập khác.

Mã nccMã nhà cung cấp đã đươc khai báo trong danh mục nhà cung cấp
Địa chỉĐịa chỉ được khai báo gắn với danh mục nhà cung cấp
Ng giao hàngNhập tên người giao hàng nhập kho. Không bắt buộc
Diễn giảiMô tả nghiệp vụ

Chứng từ

Ngày htNhập ngày phát sinh chứng từ nhập kho
Ngày lập c.từNhập ngày lập chứng từ
Quyển c.từMã quyển chứng từ đã khai báo
Sổ c.từSố chứng từ theo định dạng ngầm định trong quyển chứng từ
Tỷ giáMã đồng tiền hạch toán trong chứng từ. Nếu trùng với mã đồng tiền hạch toán trong chương trình thì mặc định tỷ giá là 1
Xử lý

Điền một trong 3 trạng thái

  • Ghi vào sổ cái
  • Ghi vào sổ kho
  • Chưa ghi vào sổ

Phần chi tiết

Mã vật tưMã hàng hóa, vật tư nhập kho

Tên vật tư

Tên hàng hóa, vật tư nhập kho

ĐVT

Đơn vị tính của hàng hóa, vật tư. Đơn vị tính có thể đươc quy đổi khi khai báo trong phần Danh mục quy đổi đơn vị tính.

Mã kho

Nhập mã kho

Mã cđ (sx)

Mã công đoạn sản xuất

Tồn kho

Là tồn kho tức thời. Số tồn kho này đôi khi người sử dụng tạo phiếu nhập xuất nhiều lần, số liệu tồn kho chưa cập nhật đúng, ta có thể vào đường dẫn Tồn kho\ Tính năng hỗ trợ\ Tính lại tồn kho tức thời để tính lại tồn kho tức thời

Số lượng

Số lượng nhập kho

Đơn giá, Tiền hàng

Tiền hàng = Đơn giá * Số lượng. Nếu là nhập từ sản xuất đơn giá chỉ hiển thị sau khi tính giá thành của sản phẩm và tính lại giá tồn kho tức thời

TK nợ

Tài khoản nợ hàng hóa, vật tư (thành phẩm nếu nhập từ sản xuất)

TK có

Tài khoản có (nguyên vật liệu dở dang nếu nhập từ sản xuất)

Mã bpht

Mã bộ phận hạch toán

Mã phí, mã dự án

Nếu có