Đóng lệnh sản xuất

Đóng lệnh sản xuất, kế hoạch sản xuất

Đường dẫn: Quản trị sản xuất/Quy trình sản xuất/Đóng lệnh sản xuất, kế hoạch sản xuất

  • Chức năng: Khi lệnh sản xuất, kế hoạch sản xuất đã thực hiện xong, chức năng này thực hiện việc đóng lệnh sản suất, kế hoạch sản xuất. Kết thúc một chu kỳ giá thành

  • Màn hình hiển thị: