Quản lý đa đơn vị tính

5.1.1. Danh mục quy đổi đơn vị tính

Chức năng:   

  • Chức năng này có tác dụng quy đổi đơn vị tính khác ra đơn vị gốc thuận lợi cho việc xuất, nhập, theo dõi số lượng hàng hóa theo từng loại đơn vị tính.
  • Có thể quy đổi nhiều đơn vị tính

Đường dẫn:  Quản lý tồn kho\Danh mục từ điển\ danh mục quy đổi đơn vị tính.

Thông tin chi tiết:

  • Mã vật tư: Mã vật tư cần khai báo quy đổi đơn vị tính
  • Đơn vị tính: Là đơn vị tính được khai báo trong danh mục vật tư
  • Đơn vị tính quy đổi: Được tính quy đổi theo “Đơn vị tính”
  • Hệ số quy đổi: Nhập hệ số quy đổi theo “Đơn vị tính”

Ví dụ: Nhập đơn vị tính quy đổi của vật tư PANFOR1000 đã khai báo đơn vị tính trong danh mục hàng hóa vật tư là “Viên” như sau:

1 Vỉ = 20 Viên;

1 Hộp = 5 Vỉ = 100 Viên;

1 Thùng = 50 Hộp = 250 Vỉ = 5000 Viên