Tính lương, thưởng

7.2.3.2.1. Tham số lương

Đường dẫn: Tiền lương\ Cập nhật lương \ Cập nhât tham số cho tính lương

Các tham số cho tính lương cần phải cập nhật mỗi tháng 1 lần. Nếu chưa cập nhật tham số tính lương thì bảng lương sẽ không lên số liệu.

Nhập năm, tháng cần sử dụng tham số cho tính lương. Chương trình sẽ mặc định là tháng, năm hiện tại:

Nhấn <<Mới>> để nhập tham số tính lương:

 • Năm, tháng: Chương trình đặt mặc định là năm, tháng hiện tại. NSD có thể thay đổi
 • Tiền cơm: Nhập số tiền cơm mà nhân viên phải trả/ 1 bữa
 • Hỗ trợ tiền cơm: Là số tiền cơm công ty trả. Được tính vào phụ cấp tiền cơm
 • Lương tối thiểu: Là mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội. Mỗi nhân viên có thể có mức đóng bảo hiểm khác nhau. Tiền đóng bảo hiểm = Lương tối thiểu * Hệ số đóng bảo hiểm (hệ số đóng bảo hiểm được nhập trong menu “Cập nhật quá trình lương của nhân viên”)
 • % BHXH, % BHYT, % BHTN là số phần trăm từng loại bảo hiểm nhân viên phải đóng theo quy định.
 • % BH công ty đóng: là tổng số phần trăm bảo hiểm các loại mà công ty đóng cho mỗi nhân viên. Phần này không tham gia trong công thức tính lương của nhân viên.
 • % Đoàn, đội: Là % tiền công đoàn mà nhân viên phải đóng
 • Phụ cấp thai sản: Mức tiền phụ cấp thai sản nhân viên được hưởng/ tháng nếu nhân viên đó thuộc chế độ thai sản.
 • Con thơ, có thai trên 7 tháng: Mức tiền phụ cấp nhân viên đang nuôi con nhỏ hoặc có thai trên 7 tháng được hưởng nếu có.
 • Phần trăm ngày thường: Là số phần trăm tăng ca vào ngày thường (từ thứ 2 đến thứ 7). Ví dụ khai báo % ngày thường là 150%; Lương tăng ca ngày thường = 150% * Tiền lương 1h ngày thường * Số giờ tăng ca ngày thường
 • Phần trăm chủ nhật: Là số phần trăm làm thêm vào ngày nghỉ chủ nhật. Cũng là phần trăm tăng ca vào ngày chủ nhật. Ví dụ khai báo % ngày chủ nhật là 200%; Trong tháng làm thêm 1 ngày chủ nhật và tăng ca 2h trong ngày chủ nhật đó. Lương làm thêm chủ nhật được tính = 200% * Lương 1 giờ ngày thường * 10h. Tuy nhiên, phải vào “Đăng ký làm thêm” để đăng ký 2h tăng ca vào ngày chủ nhật đó thì mới được tính.
 • Phần trăm ngày lễ: Là số phần trăm làm thêm vào ngày lễ. Cũng là phần trăm tăng ca vào ngày ngày lễ. Ví dụ khai báo % ngày lễ là 300%; Trong tháng làm thêm 1 ngày lễ và tăng ca 2h trong ngày lễ đó. Lương làm thêm ngày lễ được tính = 300% * Lương 1 giờ ngày thường * 10h. Tuy nhiên, phải vào “Đăng ký làm thêm” để đăng ký 2h tăng ca vào ngày lễ đó thì mới được tính.

7.2.3.2.2. Quá trình lương

Quá trình lương của mỗi nhân viên chỉ phải nhập 1 lần trong suốt quá trình nhân viên đó làm việc tại công ty. Nếu không cập nhật quá trình lương thì dù có chấm công, khi tính lương sẽ không lên bảng lương của nhân viên đó.

Đường dẫn: Tiền lương\ Cập nhật lương \ Cập nhât quá trình lương nhân viên

Nhập mã nhân viên để cập nhật quá trình lương cho 1 nhân viên ở cửa sổ điều kiện lọc. Nếu để trống, chương trình cho phép nhập quá trình lương cho nhiều nhân viên.

Vào cửa sổ bảng kê, nhấn <<Mới>> để thêm quá trình lương cho nhân viên:

 • Nhập mã nhân viên, mã khoản mục lương của nhân viên đó.
 • Ngày hưởng lương: Là ngày bắt đầu nhận mức lương nhập trong quá trình lương này. Ngày hưởng lương phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày chấm công đầu tiên trong tháng chấm công, tính lương thì mới lên bảng lương.
 • Lần tăng lương: Là tổng số lần được xét tăng lương. Không tham gia vào công thức tính lương.
 • Mức lương: Là mức lương cơ bản và là lương hợp đồng trên phiếu lương.
 • Hệ số lương bảo hiểm: Mỗi nhân viên có thể có mức đóng bảo hiểm khác nhau, được quyết định bởi hệ số lương bảo hiểm. Tiền đóng bảo hiểm = Lương tối thiểu * Hệ số đóng bảo hiểm (lương tối thiểu được nhập trong menu “Cập nhật tham số cho tính lương”)
 • Loại lương: 1- Lương chấm công: Phải chấm công mới lên bảng lương

 2- Lương cố định: Là trường hợp không phải chấm công vẫn được tính đủ công

 • Hình thức phát lương: Nếu chọn 1- tiền mặt, khi lên bảng lương, tổng lương thực nhận sẽ hiển thị bên cột lương tiền mặt. Nếu chọn 2- Chuyển khoản, khi lên bảng lương, tổng lương thực nhận sẽ hiển thị ở cột lương chuyển khoản.

7.2.3.2.3. Lương bất thường

Ngoài các khoản lương cơ bản và phụ cấp cố định trong tháng, có thể có những khoản bất thường như hoa hồng, tiền thưởng…sẽ được nhập vào đây. Và khoản lương bất thường này cũng được cộng vào tổng tiền phụ cấp hiển thị trên phiếu lương.

Đường dẫn: Tiền lương\ Cập nhật lương \ Cập nhât các khoản lương bất thường

 • Nhập số chứng từ, ngày chứng từ, mã khoản mục lương, mã nhân viên
 • Tỷ giá: trường dữ liệu này sẽ truy cập vào danh mục tỷ giá ở phân hệ kế toán “Vốn bằng tiền”. Nếu tiền nhân viên nhận được thuộc ngoại tệ nào, lựa chọn và sửa tỷ giá trong danh mục tỷ giá cho đúng với tỷ giá thực tế để quy ra VNĐ ở trường “Thành tiền”
 • Số công: Nếu lương liên quan đến số ngày công. Trường này không tham gia vào tính toán
 • Mã vụ việc: Trường này sẽ truy cập vào danh mục vụ việc, dự án trong phân hệ “Dự án, công trình”

7.2.3.2. 4Các khoản phụ cấp

Các khoản phụ cấp của mỗi nhân viên,mỗi tháng có thể khác nhau, nên phải nhập riêng cho từng nhân viên, mỗi tháng nhập một lần. Trên bảng lương chi tiết sẽ hiển thị chi tiết từng khoản phụ cấp. Trên phiếu lương sẽ chỉ hiển thị só tiền tổng phụ cấp với tiền thưởng (nếu có)

Đường dẫn: Tiền lương\ Cập nhật lương \ Cập nhât các khoản phụ cấp

Nếu nhập cho tháng trước rồi, sang tháng tiếp theo các bạn có thể nhấn chọn nút <<Sao chép dữ liệu>> để sao chép toàn bộ dữ liệu các khoản phụ cấp đã nhập cho toàn bộ nhân viên ở tháng trước cho tháng hiện tại và nhấn <<Nhận>> để xem thông tin đã sao chép.

Cửa sổ màn hình nhập các khoản phụ cấp:

7.2.3.2.5. Các khoản khấu trừ

Chức năng này dùng để cập nhật các khoản khấu trừ chẳng hạn như bị phạt kỷ luật hay khấu trừ khác.

Đường dẫn: Tiền lương\ Cập nhật lương \ Cập nhât khấu trừ nhân viên

Nhập điều kiện lọc để vào cửa sổ nhập khấu trừ nhân viên

7.2.3.2.6. Tính lương

Đường dẫn: Tiền lương\ Cập nhật lương\ Tính lương

Sau khi tính công xong, bạn mới thực hiện tính lương. Nhập tháng cần tính lương, chương trình ngầm định là tháng hiện tại rồi nhấn <<Nhận>>. Việc tính toán kết thúc chương trình sẽ thông báo “Đã tính lương xong”