Lịch giao hàng

Lịch giao hàng

  • Đường dẫn: Quản trị sản xuất/Quy trình sản xuất/Lịch giao hàng

Báo cáo này tổng hợp lịch giao hàng trong tháng và chi tiết theo mặt hàng.

Nhập điều kiện lọc

Ví dụ báo cáo trên: Mặt hàng Áo sơ mi, tổng phải giao cho khách trong tháng 11 là 100 cái. Chi tiết: Ngày 08/11 giao 50 cái và ngày 12/11 giao 50 cái.