Kế toán dự án công trình

2.9.1 Chức năng

Phân hệ dự án công trình thực hiện tập hợp các chi phí liên quan đến từng dự án, công trình, lên các báo cáo giá thành cũng như báo cáo lãi lỗ, các báo so sánh giữa số dự toán và số thực tế. Các số liệu được theo dõi gồm số phát sinh trong kỳ, số lũy kế từ đầu năm và số lũy kế từ khi khởi công. Việc phân bổ chi phí và kết chuyển giá vốn được khai báo linh hoạt, bao quát nhiều trường hợp, đáp ứng yêu cầu đa dạng trên thực tế. Cho phép theo dõi tồn kho, công nợ ở từng dự án, công trình. Có thể theo dõi các dự án, công trình theo các phân nhóm khác nhau cũng như theo cấu trúc dự án, công trình mẹ con.

2.9.2 Báo cáo, sổ sách

2.9.2.1 Báo cáo chi phí nguyên vật liệu

- Bảng kê nhập vật tư theo dự án

- Bảng kê xuất vật tư theo dự án

- Tổng hợp nhập vật tư theo dự án

- Tổng hợp xuất vật tư theo dự án

- Tổng hợp nhập vật tư theo dự án – lũy kế

- Tổng hợp xuất vật tư theo dự án – lũy kế

- Thẻ kho/sổ chi tiết vật tư

- Thẻ kho/sổ chi tiết vật tư (lên cho nhiều vật tư)

- Tổng hợp nhập xuất tồn theo dự án

2.9.2.2 Báo cáo dự toán dự án

- Bảng dự toán giá thành dự án

- Bảng kê chứng từ theo mã dự toán

- Bảng kê chứng từ NVL theo mã dự toán

- Tổng hợp phát sinh theo mã dự toán

- Tổng hợp phát sinh NVL theo mã dự toán

- Báo cáo so sánh dự toán và thực hiện một dự toán

- Bảng kê chi tiết tiền lãi

- Bảng kê tổng hợp tiền lãi

- Bảng kê tổng hợp tiền lãi theo năm

2.9.2.3 Báo cáo công nợ dự án

- Sổ chi tiết công nợ dự án

- Bảng cân đối phát sinh công nợ của các dự án

- Bảng cân đối phát sinh công nợ của các dự án – lũy kế

- Số dư công nợ của các dự án

- Báo cáo thực hiện theo giai đoạn của một dự án

- Báo cáo thực hiện theo giai đoạn của các dự án

2.9.2.4 Báo cáo doanh thu giá thành dự án

- Bảng kê chứng từ phát sinh

- Bảng kê chứng từ phát sinh theo dự án

- Bảng tổng hợp số phát sinh theo dự án

- Sổ chi tiết của một dự án

- Bảng cân đối phát sinh các dự án của một tài khoản

- Bảng tập hợp chi phí trực tiếp của các dự án

- Báo cáo chi phí dự án theo mã phí

- Thẻ giá thành của một dự án

- Bảng tổng hợp doanh thu theo dự án

- Báo cáo kết quả sxkd của một dự án

- Bảng cân đối phát sinh các tài khoản của một dự án

2.9.2.5 Báo cáo kế toán chủ đầu tư

  • Báo cáo tổng hợp đầu tư
  • Báo cáo thực hiện đầu tư
  • Báo cáo chi phí đầu tư
  • Sổ chi phí đầu tư xây dựng