Kiểm kê kho

Phiếu kiểm kê

  • Chức năng: Tạo phiếu kiểm kê phục vụ cho công tác kiểm kê.

Chương trình cho phép tạo phiếu kiểm kê trên hệ thống bằng 2 phương pháp:

  • Nhập trực tiếp
  • Kiểm kê bằng máy bắn mã vạch
  • Đường dẫn: Quản lý tồn kho\Cập nhập số liệu\ Phiếu kiểm kê.

Với phương pháp kiểm kê bằng mã vạch, các bạn cần thực hiện nhập số mã vạch cho vật tư trong danh mục vật tư tại trường dữ liệu “Part No