Đơn hàng bán

Đơn hàng bán

  • Chức năng: Nhập thông tin đơn bán hàng giúp quản lý theo dõi chi tiết các đơn đặt hàng và trạng thái của đơn hàng. Đơn hàng bán chỉ màng tính chất kế hoạch không ảnh hưởng đến tồn ko hàng hóa, công nợ phát sinh,…

Giao diện nhập liệu

  • Đường dẫn: Quản lý bán hàng\Quy trình bán hàng\đơn bán hàng

Thông tin chung

Mã khách

Mã khách hàng (NSD có thể thêm mới, chỉnh sửa, xem, sao chép ngay trên màn hình truy vấn

Địa chỉ

Địa chỉ của khách hàng,tự điền hoặc tự nhảy theo thông tin đã khai báo

Ng. mua hàng

Tên người thực hiện mua hàng ( nếu có) tự điền hoặc tự nhảy theo thông tin đã khai báo

Diễn giải

Mô tả nghiệp vụ

Mã nx(tk nợ)

Hạch toán tài khoản nợ của nghiệp vụ ( nếu chọn ghi vào sổ kế toán thì bút toán hạch toán sẽ được tạo ra )

Mã NVBH

Chọn mã nhân viên ra đơn bán hàng đã khai báo trong danh mục, dùng để theo dõi doanh số, công nợ của nhân viên

MST

Mã số thuế của khách hàng tự điền hoặc tự nhảy theo thông tin đã khai báo

Số dư

Sau khi lưu hóa đơn, chương trình sẽ cập nhật số dư công nợ của KH

Chứng từ

Ngày đh

Ngày đơn hàng. Ngày lập đơn hàng

Quyển c.từ

Quyển chứng từ, chọn trong danh mục quyển chứng từ

Số đh bán

Số thứ tự đơn bán hàng trong quyển chứng từ

Tỷ giá

Tỷ giá ( nếu tiền giao dịch không phải là VNĐ thì chọn ngoại tệ và điền tỷ giá)

Xử lý ( lúc nhập thông tin vào màn hình làm mới thì có tên là “ xử lý” sau khi lưu thì trường thay đổi tên thành “ trạng thái”

Chưa ghi vào sổ: chưa duyêt

Ghi vào sổ: Đã duyệt

Thông tin chi tiết

Nhập thông tin cần lập của đơn hàng bán.