Hợp nhất công ty

TH1: Xử lý tài khoản phải thu, phải trả, vay nội bộ

TH2: Xử lý số liệu chi hộ, nộp hộ công ty con – số liệu xử lý bút toán này người dùng tự nhập, không sử dụng khử trùng tự động

TH3: Xử lý doanh thu, giá vốn trong giao dịch bán hàng nội bộ, doanh thu bán hàng cho công ty con sẽ được tách tài khoản riêng với doanh thu bán cho khách hàng