Sự cố sản xuất

Phiếu nhập sự cố sản xuất

Chức năng : Phiếu nhập sự cố sản xuất cung cấp cho NSD bản ghi để lưu lại các sự kiện sự cố trong sản xuất với các thông tin về thông số kỹ thuật và hình ảnh lỗi.

Đường dẫn: Quản lý chất lượng/ Cập nhập dữ liệu/ Phiếu nhập sự cố sản xuất

Thao tác.

Chi tiết

Mã ca

Ca làm việc phát sinh sự cố sản xuất.Lấy trong danh mục ca ( thuộc phân hệ tiền lương, nhân sự. Quản lý nhân sự và tiền lương/ Tiền lương/ Danh mục từ điển/

Người phụ trách

Mã nhân viên của người phụ trách. Lấy trong danh mục nhân viên( phân hệ nhân sự tiền lương)

Tên phụ trách

Chạy theo mã nhân viên của người phụ trách.

Số đơn hàng

Đơn hàng bị lỗi . NSD chọn trong danh sách đơn hàng bán đã nhập

Mã T.bị/ tài sản

Thiết bị tài sản gặp sự cố. Chọn trong danh sách TSCĐ đã nhập. (Kế toán quản trị/Tài sản cố định/ Cập nhập số liệu/Cập nhập tài sản )

Tên T.bị/ tài sản

Nhảy theo tên thiết bị tài sản đã chọn.

Sự cố

Mã sự cố. NSD chọn trong danh mục sự cố. (Quản trị sản xuất/ danh mục từ điển/ danh mục sự cố)

Mô tả sự cố

NSD có thể nhập liệu mô tả sự cố trong trường này.

Nguyên nhân

NSD thực hiện nhập liệu nguyên nhân gây ra sự cố

Loại sự cố

Mã loại sự cố. NSD chọn trong danh mục loại sự cố (Quản trị sản xuất/ danh mục từ điển / danh mục loại sự cố)

Thời gian bắt đầu

Thời gian bắt đầu gặp sự cố

Thời gian hoàn thành

Thời gian kết thúc sự kiện sự cố

TG dừng (phút)

Tổng thời gian dừng máy tính theo phút

Khắc phục

NSD có thể nhập mô tả cách khắc phục sự cố ở trường này

Đánh giá

Thực hiện đánh giá sự cố. Trường tex

Ghi chú

Ghi chú. Nếu có

  • Tag hình ảnh
    • Tải hình ảnh lên nếu có