Biên bản sử lý lỗi

Biên bản xử lý lỗi (NG)

Chức năng :Các phiếu kiểm định ở trạng thái NG cần phải thực hiện xử lý vì vậy module cung cấp cho người sử dụng phiếu chức năng là biên bản xử lý lỗi, biên bản cho phép ghi lại các thông tin xử lý.

Đường dẫn: Quản lý chất lượng/ Cập nhập dữ liệu/ Biên bản xử lý lỗi.

Thông tin chung

Loại phiếu

Chọn một trong các loại phiếu cần xử lý

 

Thêm

Sau khi chọn loại phiếu cần xử lý. Nhấn “thêm” để chọn khoảng thời gian lọc phiếu

 

Sau khị chọn được khoảng thời gian theo nhu cầu nhấn “nhận” phần mềm sẽ tự động hiện ra danh sách các phiếu kiểm định có trạng thái NG

Nhân viên yêu cầu

Nhân viên yêu cầu. Lấy trong danh sách nhân viên( phân hệ nhân sự- tiền lương)

Bộ phận yêu cầu

Tự động nhảy tương ứng theo khai báo nhân viên. Nếu chưa khai báo thì nhập tay chọn trong danh mục bộ phận.

Nhân viên phụ trách

Nhân viên phụ trách công tác xử lý. Lấy trong danh sách nhân viên( phân hệ nhân sự -tiền lương)

Bộ phận xử lý

Tự động nhảy tương ứng theo khai báo nhân viên. Nếu chưa khai báo thì nhập tay chọn trong danh mục bộ phận.

Nội dung

Mô tả nghiệp vụ xử lý.

Chứng từ

Ngày lập c.từ

Ngày lập chứng từ, nhập tay.

Ngày xử lý

Nhập ngày xử lý.

Quyển c.từ

Quyển chứng từ. Lấy trong danh mục quyển chứng từ

Số ct

Nhảy tự động theo khai báo trong danh mục quyển chứng từ.

Xử lý

Chọn trạng thái tương ứng

Chi tiết

Mã vật tư

Mã vật tư. Tự động nhảy

Tên vật tư

Nhảy tự động theo mã vật tư đã chọn.

Đvt

Đơn vị tính. Tự động nhảy theo thông tin khai báo theo mã vật tư. Nếu không khai báo, NSD thực hiện chọn trong danh mục đơn vị tính

Số lượng

Tự động nhảy theo số lượng phiếu đã chọn. Có thể chỉnh sửa tùy vào nhu cầu xứ lý

Mã lỗi

Tự động nhảy thông tin theo phiếu kiểm định đã chọn.

Tên lỗi

Tự động nhảy tên lỗi tương ứng theo khai báo mã lỗi

Mã nguyên nhân lỗi

Chọn mã nguyên nhân lỗi. Chọn trong danh mục nguyên nhân lỗi.

Tên nguyên nhân lỗi

Tên nguyên nhân lỗi. Tự động nhảy theo mã nguyên nhân đã chọn

Phương pháp XL

Nhập phương pháp xử lý

Địa điểm XL

Nhập địa điểm xử lý

Mã nhân viên

Nhảy tự động theo thông tin phiếu kiểm định

Tên nhân viên

Nhảy tự động tương ứng với mã nhân viên

Mã công đoạn

Chọn trong danh mục công đoạn