Yêu cầu nhập kho

4.1.1 Phiếu yêu cầu mua hàng

Chức năng: Khi phát sinh nhu cầu mua hàng bộ phận phụ trách lập phiếu yêu cầu mua hàng

Form phiếu mua hàng:

Giao diện nhập liệu

Đường dẫn: Quản lý mua hàng/Quy trình mua hàng/Phiếu yêu cầu mua hàng

Người yêu cầu

Mã nhân viên của người yêu cầu mua hàng ( lấy trong danh sách nhân viên đươc cập nhập qua chức năng “ cập nhập danh sách nhân viên” phân hệ Nhân sự tiền lương . Đường dẫn : Quản lý nhân sự tiền lương\ Nhân sự \ Cập nhận danh sách nhân viên.)

Bộ phận

Người yêu cầu thuộc bộ phận nào ( Chon trong danh sách nhân viên bán hàng phân hệ Quản lý bán hàng. Đường dẫn: Quản lý bán hàng\Danh mục từ điển\ Nhân viên bán hàng)

Mức độ

Mức độ khẩn ( chỉ là chỉ tiêu nhập để đánh giá mức độ ưu tiên không ảnh hưởng gì đến số liệu )

Diễn giãi

Mô tả nghiệp vụ

Ngày yêu cầu

Ngày lập phiếu yêu cầu hay là ngày yêu cầu có hàng. (Hiện tại test phần mềm không tự nhảy ngày hiện tại-> Test lần 2 đã nhảy ngày.)

Quyển c.từ

Quyển chứng từ theo dõi ( Chọn trong “danh mục quyển chứng từ “phân hệ “ Hệ thống”. Đường dẫn : Hệ thống \ Danh mục hệ thống \ Danh mục quyển chứng từ)

Số đh bán

Số đơn hàng bán

Tỷ giá

Tỷ giá USD trong trường hợp đơn hàng nhập khẩu

Trạng thái

Lập phiếu hoặc đóng phiếu

 

Phần chi tiết

Stt

Số thứ tự vật tư

Mã vật tư

Mã vật tư ( chọn trong danh mục “ hàng hóa, vật tư” ở phân hệ hàng tồn kho )

Tên vật tư

Tên vật tư, tự động nhảy ra gắn với mã vật tư chọn ban đầu

Đvt

Đơn vị tính của loại mã vật tư, tự động nhảy ra gắn với mã vật tư chọn ban đầu

Ngày yêu cầu

Ngày yêu cầu này khác gì với ngày yêu cầu trên phần chứng từ phía trên, nếu nhập ngày yêu cầu phía trên thì dữ liệu có tự cập nhập ngày vào từng mã vật tư hay không hay phải nhập tay.

Số lượng YC

Số lượng vật tư có nhu cầu

Giá bán ( đổi thành giá mua thì hợp lý hơn )

Giá mua dự kiến

Tiền hàng

Tự động nhảy công thức giá bán * số lượng

Số lượng duyệt

Số lượng đươc duyệt

Thành tiền duyệt nt

Số tiền được duyệt

NCC

Thông tin nhà cung cấp

Duyệt

Duyệt yêu cầu mua hàng

Ghi chú

Ghi chú