Kế toán công nợ

2.5.4.1 Báo cáo công nợ NCC

Đường dẫn: Kế toán phải trả\ Báo cáo công nợ NCC

2.5.4.2 Báo cáo công nợ theo hóa đơn

  • Đường dẫn: Kế toán phải trả\ Báo cáo công nợ theo hóa đơn

2.4.4.1 Báo cáo công nợ khách hàng

  • Đường dẫn: Kế toán phải thu/Báo cáo công nợ khách hàng

2.4.4.1 Báo cáo công nợ theo hóa đơn

  • Đường dẫn: Kế toán phải thu/Báo cáo công nợ theo hóa đơn