Kế toán hàng tồn kho

5.1.1. Báo cáo hàng nhập

 • Đường dẫn: Quản lý tồn kho\Báo cáo hàng nhập

Gồm 7 báo cáo liên quan đến hàng nhập kho

 • Bảng kê phiếu nhập- 2 bàn hình
 • Bảng kê phiếu nhập- 1 màn hình
 • Tổng hợp hàng nhập
 • Tổng hợp hàng nhập theo nhóm nhiều đối tương
 • Tổng hợp hàng nhập- nhiều kỳ
 • Tổng hợp hàng nhập- lũy kế
 • Tổng hợp hàng nhập- so sánh giữa 2 ky

5.1.2 Báo cáo hàng xuất

 • Đường dẫn: Quản lý tồn kho\Báo cáo hàng xuất

Gồm 7 báo cáo hàng xuất

 • Bảng kê phiếu xuất- 2 màn hình
 • Bảng kê phiếu xuất- 1 màn hình
 • Tổng hợp hàng xuất
 • Tổng hợp hàng xuất kho nhóm theo nhiều đối tượng
 • Tổng hợp hàng xuất – nhiều kỳ
 • Tổng hợp hàng xuất- lũy kế
 • Tổng hợp hàng xuất- so sánh giữa 2 kỳ

5.1.3 Báo cáo hàng tồn kho

 • Đường dẫn: Quản lý tồn kho\Báo cáo hàng tồn kho

Gồm 16 báo cáo hàng tồn kho bao gồm:

 • Thẻ kho/ Sổ chi tiết vật tư (Mẫu S10, 12-DN, S6, S8-DNN)
 • Thẻ kho/ Sổ chi tiết vật tư (Lên cho nhiều vật tư)
 • Tra số tồn kho của một vật tư
 • Tổng hợp nhập xuất tồn
 • Báo cáo tồn kho
 • Báo cáo tồn theo kho
 • Báo cáo tồn kho- nhiều kỳ
 • Báo cáo tồn kho dưới định mức tối thiểu
 • Báo cáo tồn kho dưới định mức tối đa
 • Báo cáo tồn kho NTXT theo phiếu nhập
 • Báo cáo nhập hàng theo định mức tối thiểu, tối đa
 • Bảng giá trung bình tháng
 • Sổ chi tiết của một tài khoản
 • Báo cáo kiểm kê
 • Báo cáo tồn kho theo lô
 • Báo cáo tồn kho quá hạn sử dụng