Đối tác

Khách hàng tiềm năng

Chức năng: Theo dõi quản lý thông tin khách hàng tiềm năng. Tại màn hình khách hàng tiềm năng người sử dụng có thể thao tác gần như toàn bộ các công việc quản lý khách hàng tiềm năng.

Lưu ý: Để sử dụng chức năng này NSD cần khai báo nhân viên.

Đường dẫn: Hệ thống/ Quản lý người sử dụng/ Khai báo NSD và phân quyền

Sau đó mới thực hiện chức năng khách hàng tiềm năng

Đường dẫn: Quản lý khách hàng\ Cập nhập số liệu \ Khách hàng tiềm năng

Tại tab “1.Danh sách khách hàng tiềm năng

 • Các chức năng mới, sửa, copy, xem, đổi mã, xóa tương tự như danh mục khách hàng tiềm năng mục 1.12. Lưu ý: Khách hàng tiềm năng khi thêm mới sẽ ở trạng thái 1- Khách hàng tiềm năng, có thể chuyển thông tin khách hàng tiềm năng sang trạng thái khách hàng thì làm theo các bước sau
 • Chọn khách hàng nhấn <> và thao tác như sau

Khi đó khách hàng sẽ ở trạng thái sử dụng 2- Là khách hàng, khi đó thông tin khách hàng được chuyển sẽ vào danh mục khách hàng.

 • Mỗi khách hàng ở một giai đoạn sẽ có màu được khai báo của giai đoạn đó trong danh mục giai đoạn.
 • Tại màn hình này NSD có thể xem được điểm tiềm năng của khách hàng được tổng hợp dựa trên các quy tắc đã được lập tại chức năng “ thiết lập quy tắc tính điểm” và các thông tin cơ bản của khách hàng tiềm năng.
 • Ngoài ra khi tích chọn một khách hàng sẽ được đính kèm thêm các thông tin liên quan cụ thể.

Chức năng chăm sóc:

 • Ngoài việc sử dụng chức năng danh mục chăm sóc khách hàng NSD có thể thêm mới trực tiếp hoạt động chăm sóc khách hàng trực tiếp trên màn hình khách hàng tiềm năng.
 • Chọn Chăm sóc Nhấn << mới>> để mở mới hoạt động chăm sóc khách hàng. Màn hình thông tin này chính là màn hình tại mục 1.16: danh mục chăm sóc khách hàng.
 • Các chức năng mới, sửa, xóa, thoát tương tự như hướng dẫn tại mục 1.16: danh mục chăm sóc khách hàng.

Lưu ý: Màn hình chăm sóc khách hàng tại chức năng khách hàng tiềm năng ngoài hiển thị các công việc chăm sóc được thêm mới trực tiếp tại màn hình này còn sẽ hiển thị công việc chăm sóc được thêm mới tại mục 1.16: danh mục chăm sóc khách hàng và 2.7: Công việc ( sẽ được hướng dẫn sau)

Liên hệ

 • Ngoài việc sử dụng chức năng danh mục khách hàng liên hệ NSD có thể thêm mới thông tin liên hệ của khách hàng trực tiếp tại màn hình khách hàng tiềm năng.
 • Chọn Liên hệ Nhấn << mới>> để mở mới hoạt động chăm sóc khách hàng. Màn hình thông tin này chính là màn hình tại mục 1.15: danh mục khách hàng liên hệ
 • Các chức năng mới, sửa, xóa, thoát tương tự như hướng dẫn tại mục 1.15: danh mục khách hàng liên hệ

Thẻ khách hàng.

 • Ngoài việc sử dụng chức năng danh mục thẻ khách hàng NSD có thể thêm mới thông tin thẻ của khách hàng trực tiếp tại màn hình khách hàng tiềm năng.
 • Chọn Thẻ khách hàng Nhấn << mới>> để mở mới hoạt động chăm sóc khách hàng. Màn hình thông tin này chính là màn hình tại mục 1.13: danh mục thẻ khách hàng
 • Các chức năng mới, sửa, xóa, thoát tương tự như hướng dẫn tại mục 1.13: danh mục thẻ khách hàng.

Bảo hành

 • Ngoài việc sử dụng chức năng danh mục thông tin bảo hành NSD có thể thêm mới thông tin bảo hành của khách hàng trực tiếp tại màn hình khách hàng tiềm năng.
 • Chọn Bảo hành Nhấn << mới>> để mở mới hoạt động chăm sóc khách hàng. Màn hình thông tin này chính là màn hình tại mục 1.17: danh mục thông tin bảo hành
 • Các chức năng mới, sửa, xóa, thoát tương tự như hướng dẫn tại mục 1.17: danh mục thông tin bảo hành

Đính kèm

 • Ngoài việc sử dụng chức năng danh mục tài liệu khách hàng NSD có thể thêm mới thông tin tài liệu của khách hàng trực tiếp tại màn hình khách hàng tiềm năng.
 • Chọn Bảo hành Nhấn << mới>> để mở mới hoạt động bảo hành khách hàng. Màn hình thông tin này chính là màn hình tại mục 1.17: danh mục thông tin bảo hành
 • Các chức năng mới, sửa, xóa, thoát tương tự như hướng dẫn tại mục 1.17: danh mục thông tin bảo hành.

Cơ hội bán hàng

 • Tại màn hình này NSD có thể tạo trực tiếp chức năng cơ hội bán hàng cho khách hàng tiềm năng
 • Chức năng: Cho phép NSD ghi lại cơ hội bán hàng được tạo ra của từng khách hàng tiềm năng. Phiếu là cơ sở để đưa ra báo cáo cơ hội bán hàng và là một chỉ tiêu để đưa lên biểu đồ tình hình kinh doanh.
 • Thao tác:

 1. Tích chọn khách hàng tiềm năng cần tạo cơ hội bán hàng
 2. Nhấn << Cơ hội bán hàng>> hệ thống sẽ hiển thị màn hình cơ hội bán hàng
 3. Nhấn <<mới>> tại màn hình
 4. Hệ thống sẽ tự động nhảy ra mã khách hàng tiềm năng tương ứng với mã khách tiềm năng đã tích chọn ở 1( NSD có thể sửa để tạo mã khách hàng cho khách hàng khác)
 5. Nhấn enter hệ thống sẽ tự động nhảy ra các thông tin của khách hàng tiềm năng (nhân viên phụ trách, địa chỉ, giai đoạn thực hiện, nguồn cơ hội)
 6. Thực hiện nhập các thông tin còn thiếu của cơ hội bán hàng

Thông tin chung

Mã khách hàng

Phần mềm tự nhảy (theo cơ chế trước). Có thể sửa

Nhân viên phụ trách

Nhảy theo mã khách hàng tiềm năng

Địa chỉ

Nhảy theo mã khách hàng tiềm năng

Ngày dự kiến chốt ĐH

Tự nhập

Giá trị dự kiến

Tự nhập

Giai đoạn thực hiện

Nhảy thông tin theo mã khách hàng tiềm năng

Tỷ lệ thành công

Tự nhập

Nguồn cơ hội

Nhảy thông tin theo mã khách hàng tiềm năng

Lý do thất bại

Trường tex tự nhập

Chứng từ

Ngày khởi tạo cơ hội

Tự nhập

Ngày hết hạn cơ hội BH

Tự nhập

Quyển c.từ

Chọn trong danh mục quyền chứng từ

Số cơ hội bán hàng

Nhảy theo khai báo trong danh mục quyển chứng từ

Xử lý

Có 3 trạng thái

Chọn 0 - Khi không sử dụng

Chọn 1-  Khi đang sử dụng

Khi tạo mới hệ thống sẽ tự động để 1

Chuyển GĐ

Chức năng: Chuyển giai đoạn cho khách hàng tiềm năng

 • Tích chọn khách hàng cần chuyển giai đoạn.
 • Nhấn << chuyển GD>>

 • F5 để chọn giai đoạn tiếp theo
 • Nhấn <<nhân>> để chuyển giai đoạn